Trinovo Insights

Digitaliseringen kräver strategiskt lyft av IT-funktionen

2018-sep-25 09:35:19 / av Trinovo Insights

strategisk-it


I en tid med ökade krav på digitalisering är den interna IT-funktionens kompetens en nödvändig förändringsfaktor för affärsutvecklingen. Hur kan ett strategiskt lyft och ett bättre tillvaratagande av interna IT-resurser bana väg för nya affärsmöjligheter? Vilka är fördelarna med en strategiskt 
inriktad IT-funktion och hur kan ett skifte initieras och genomföras på bästa sätt?

 

Varför spelar IT-funktionens kompetens roll i affärsutvecklingen?

IT-funktionen på ett företag är en av få enheter som i princip har daglig kontakt med alla delar inom organisationen. Därför besitter IT-anställda ofta stor erfarenhet och kunskap om hur företagets organisation och processer fungerar i praktiken. Denna unika kompetens tas inte tillräckligt väl tillvara, då de IT-anställdas arbetsdag huvudsakligen består av interna och operativa IT-insatser.

Värdefull IT-kompetens går till spillo

Den växande digitala trenden och kundernas ökade krav på digitala lösningar går inte att undgå. Den interna IT-funktionen är nödvändig i förändringsarbetet på grund av sin mångfasetterade kunskap om organisationen, processer, systemmiljö och applikationer. Deras kompetens går till spillo i en traditionell IT-verksamhet när den istället kan nyttjas i strategiskt arbete för en effektivare affärsutveckling. En strategisk IT-profil kan påskynda den nödvändiga men i många fall långsamma utvecklingen av företagets digitala affärsutveckling.

Ökad betydelse för digital affärsutveckling

Tack vare teknikutvecklingen finns det stora möjligheter att förbättra företagets kundrelationer. Kundmötet personifieras och tjänster/produkter individanpassas för att tillföra värde. Digital affärsutveckling är inte bara nödvändig utan också helt avgörande för affären i de flesta branscher.

Några exempel på digitala affärsutvecklingsmöjligheter:

 • IoT effektiviserar industriföretags befintliga affärer men också möjligheter till nya servicedrivna affärsmodeller.
 • Analys och rekommendationssystem bidrar till bättre kunderbjudanden, effektivare produktutveckling och lönsammare hantering av sortiment och lager hos Amazon och liknande E-handelsplattformar.
 • Artificiell intelligens och dataanalyser bidrar till att automatisera kunddialogen och underlätta beslutsfattande inom exempelvis finanssektorn.
 • Nya regleringar som PSD2 i finanssektorn öppnar upp för nya datadrivna affärer.
 • Blockchain möjliggör effektivare och säkrare betalningstransaktioner. Tekniken kan användas för avancerad datainlärning i bland annat självkörande fordon.
 • Multikanalhantering förstärkt med beslutsstöd är en överlevnadsfråga i detaljhandeln.

Startup-företag utmanar

I de flesta branscher finns framväxande intressanta start-ups att ha koll på som både inspirerar och påtalar digitaliseringens vikt vad gäller affärsstrategi, ekosystem och branschplattformar. Det finns fortfarande utmaningar i affärsutvecklingsprojekt då det råder en begränsad syn på nyttorealisering. Dessutom finns det många lärdomar från kunditerativ utveckling i start-up miljö.

En stor utmaning för företag som ännu inte rört sig mot en digitaliserad affärsutveckling är den begränsade, outvecklade synen på nyttorealisering. Ett företag som inte lyckas realisera nyttan av en tänkt förändring kommer i underläge och kan lätt utkonkurreras av andra mer handlingskraftiga verksamheter. Se tidigare Trinovo Insight om Nyttorealisering.

Lösning: Så kan IT-funktionens digitala förmåga förstärkas

För att påbörja övergången till en strategisk IT-funktion behöver VD och övriga i företagsledningen ta fullt ägarskap för den digitala utvecklingen. Motorn i den digitala resan bör därför antingen vara en CDO eller CIO med digital affärsutvecklingsförmåga. I de fall det råder ett starkt beroende till traditionella IT-strukturer är en CIO att föredra. Alternativet att bygga en helt oberoende digital struktur finns också men det är oftast inte helt optimalt då:

 • Det finns synergier och beroenden inom infrastrukturområdet
 • Det finns operativa beroenden end-to-end som måste hanteras för tillförlitlig tjänst
 • Det finns leverantörssynergier – många leverantörer är faktiskt bra på båda delarna vilket är en intressant hävstång
 • Cyber-säkerhet kräver en helhetssyn för skyddsvärd information

trinovo-strategisk-it-2

Bana väg genom ökad outsourcing av bas IT-tjänster

Den interna IT-enheten behöver snabbt förflyttas mycket längre mot digital affärsutveckling, digitala kundrelationer och dataanalys. Förflyttningen innebär att den interna IT-funktionens fokus måste förskjutas från operativ transaktionsrelaterad hantering mot förmåga inom digital affärsutveckling.

 • Mera operativa bas-IT-uppgifter måste delegeras till en extern part för att man internt ska kunna fokusera på att styra och beställa med en minimal senior beställarkompetens.
 • Samtidigt måste en gruppering med relevanta talanger, kultur och process för digital affärsutveckling odlas fram.

Att ta ett steg framåt innebär en utmaning som kanske inte alla klarar av, vill eller är lämpliga att genomföra. IT-funktionen måste lyfta sig genom komplettering av nya talanger med annan typ av kompetens och erfarenhet. Men många har säkert kapacitet att lyfta sig, och då måste företag se till att uppmuntra och stödja denna utveckling.

Det är också dags att inse att delar av den traditionella IT-bemanningen inte har potentialen att spela en trovärdig roll för digital affärsutveckling utan kan ha bättre utvecklingsmöjligheter i organisationer med operativa uppgifter som huvudinriktning. Det är hög tid att pröva vad som verkligen är strategiskt att ha kvar internt i företaget.

Innan beslut fattas om outsourcing är det viktigt att tänka igenom vilken inriktning och kompetens den kvarblivande delen av IT-funktionen bör ha. Läs mer i tidigare Trinovo Insight om ”Fem hörnpelare för IT sourcing”.

Fördelarna med en mera strategisk IT-funktion är många, men som med alla förändringar finns också en del utmaningar att övervinna längs vägen.

Utmaningar med strategisk transformering

 • Arbetsbelastning och internt fokus på arv/Back Office IT måste utmanas.
 • Avsaknaden av tillräcklig kompetens inom företaget. En digital affärsutvecklare behöver utöver en analytisk och metodisk förmåga även kunna jobba mer kundnära och kreativt.
 • Mandat och internt förtroende för affärs- och kundintim utveckling behöver säkerställas. Långt ifrån alla inom en organisation kommer att reagera positivt till nya förändringar. Steget mot en digitaliserad affärsutveckling kan bromsas av de anställdas oförmåga eller motstånd mot förändring och utveckling. Transformeringen kan innebära att ny kompetens behöver införskaffas eller att det ställs ökade krav på stöd och uppmuntran av intern kompetens. Huvudsaken är att en handlingsplan tas fram för att kunna identifiera den bästa lösningen för varje företags specifika situation.

Handlingsplan: exempel på frågeställningar

 • Synliggör vad en högre strategisk ambition innebär för att kunna bli en digital partner.
 • Vilka nya strategiska förmågor är avgörande för företagets framgång?
 • Vilka unika IT förmågor besitter vi idag som kan göra skillnad i vår digitala affärsutveckling?
 • Vilka av våra interna förmågor kan frigöras och hur?
 • Hur kan vi öka inflödet av kritisk kompetens om digital affärsutveckling?

Behöver ni inspiration och råd för ett strategiskt IT-lyft?

Trinovo verkar sedan flera år tillbaka som oberoende rådgivare och ledare för IT-organisationsförändringar.

Kontakta oss för att påbörja resan till en mera strategisk och kundorienterad IT-enhet.

 

Ladda ner artikeln

 

Författare

bjorn-rund

bjorn.erikson@trinovo.se
0708-23 13 23

  peter-rund

  peter.wehlin@trinovo.se
  0709-20 25 04

 
Trinovo Insights

Publicerat av Trinovo Insights

Trinovo Insights bedriver nyhetsbrev med insikter inom IT-management och Retail Finance som utkommer ca 3 gånger per år vardera. Lämna din mailadress så håller vi dig uppdaterad när vi publicerar något nytt. Vi spammar inte, vi lovar.

Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights