Trinovo Insights

Konkurrens på retail finance-marknaden?

2017-okt-23 05:15:00 / av Trinovo Insights

rawpixel-com-268376.jpg

Kunderna på de finansiella marknaderna betraktas ofta som en trögrörlig massa. Och nyligen presenterades återigen relativt sett dålig kundnöjdhet för inte minst våra största banker på privatmarknaden. Kundnöjdhet har dock enligt vår erfarenhet liten påverkan kortsiktigt. Våra stora traditionella aktörer har också över mycket lång tid blivit utmanade, men har till synes behållit sin dominerande ställning. Därav uppfattningen om en dålig konkurrens på marknaden. Men är det verkligen så?

Trinovo har tittat på vad som hänt med marknadsandelarna för de största aktörerna på retail finance-marknaden* över en längre period. På en välkänt trögrörlig marknad är det väsentligt att ha ett lite längre perspektiv. Det blir också ett mått på aktörernas förmåga att röra sig mellan sina traditionella områden och in på snabbväxande marknader så som PPM och tjänstepensionsmarknaden.

Vi har primärt följt volymerna och var de landar, dvs. ett ”Balansräkningsperspektiv”. Men vi har även gjort översiktliga bedömningar av vad förflyttningarna i marknadsandelar är värda med 2016 års snittmarginaler.

Vi är fullt medvetna om att detta är en översiktlig bild av skeenden vars effekt på lönsamheten kräver fördjupad analys på individuell nivå, men vår erfarenhet av trögrörliga massmarknader är bl.a. att tappade marknadsandelar är lika svåra att ta tillbaka som att återfå ett förlorat förtroende.

Balansräkningsperspektivet är ju också bara ett sätt att se på marknaden. Flera aktörer rör sig idag mer i ett förmedlings- eller en axxess to market roll. Såsom t.ex. försäkrings-förmedlarna, låneförmedlarna och sparandeaktörer som Avanza och Nordnet. Vi får återkomma till detta perspektiv.

Hur har det gått?

Våra stora bankkoncerner har vuxit snabbt. Den samlade affärsvolymen* var 2001: 3300 Mrdkr och 2016: 8400 Mrdkr. De är fortfarande de dominerande aktörerna på marknaden. Men de konkurrerar idag i allt större utsträckning med andra aktörer – inte minst de som är fokuserade på vårt pensionssparande via försäkringslösningar och vårt PPM-sparande. Och dessa marknader har vuxit snabbare än den traditionella ”bankmarknaden”, trots bolånens stadiga tillväxt.

 

bankkoncerner-växer.png

 

 

stadig-marknadstillväxt.png

Totalt sett kan vi därför konstatera att alla andra aktörer vid sidan av de 4 storbankerna tagit 11%-enheter i marknadsandelar över dessa 15 år. Det kan omsättas till nästan 1400 Mrdkr på 2016 års marknad. Det är en årligt långsam process, men som över tid får genomslag. Denna trögrörlighet är inte mycket annorlunda än på många andra massmarknader. 

storbankerna-tappar.png

 

 

De stora vinnarna är inte de vi ofta kallar utmanare utan de rena pensionsaktörerna. De har varit rätt positionerade och bankkoncernerna har i stort misslyckats att ta sig in på den konkurrensutsatta tjänstepensionsmarknaden och inom PPM har AP7 blivit en dominant aktör.

Man kan härmed delvis tillbakavisa bristen på konkurrens på marknaden. Vi ser en stadig årlig förändring av marknadsandelar totalt sett och om man bryter ned utvecklingen på de 10 produktområden vi talar om blir de årliga förändringarna (”konkurrensen”) mer omfattande. Däremot kan vi inte se att konkurrensintensiteten ökar under denna period.

Det är också värt att påpeka att om vi ändrar tidsperspektivet påverkar det utvecklingen på ett individuellt plan och självklart blir siffrorna annorlunda, men det ändrar inte den övergripande trenden.

Men är det verkligen något att bry sig om?

För det första så lever inte banker på volymer, utan på vad de tjänar på dessa volymer. Så man behöver åtminstone bedöma effekten på intäkterna.

Baserat på genomsnittliga marginaler för olika ”produkter” kan man konstatera att tre områden dominerar 2016; Utlåning till företag, Bolån och Övrig utlåning till hushåll. Framgång eller inte på just dessa produkter blir därför mycket avgörande.

Om vi översätter 1400 Mrdkr i volym till intäkter så motsvarar det ca. 14 Mrdkr. En inte helt ointressant siffra. Det innebär ju inte med någon slags automatik att de sk. Storbankerna har tappat 14 Mrdkr. De kan ju t.ex. ha kompenserat detta genom att ha högre priser.

 

volym-och-tillväxt-inte-allt.png

 

Är en stark totalposition och bredd viktigt? 

Långsiktigt är storlek viktigt, bl.a. i form av en större ”automatisk” tillväxt när marknaden växer. Startar man från en relativt svagare position så måste man kämpa mer för att uppnå samma volymer och lönsamhet.

Våra traditionella storbanker har haft en unik position på marknaden. De har ”ägt” både kunden och produktbolagen. Fokus på egna produkter och den egna balansräkningen har samtidigt i vissa fall hämmat utvecklingen och underlättat för nya aktörer såsom Avanza, Nordnet och till viss del även skapat utrymme för de olika förmedlarna. Utmaningen är naturligtvis att behålla denna position i en allt mer transparent marknad. Men det ger dem samtidigt flera valmöjligheter inför framtiden.

Fokus har sina fördelar. Särskilt om man råkar sitta på en marknad som Bolån, PPM och tjänstepension som boomar, och som i vissa fall är domestika marknader med begränsad konkurrens. Det innebär motsvarande risker när ”mina” produkter utsätts för en tuffare marknadssituation eller t.o.m. en krasch. Utan andra produkter och, som ofta är fallet, egna kanaler, är dessa bolag också pre-destinerade att hamna i produktbolagsspåret vilket ger en betydligt större utsatthet om deras marknad öppnas upp för större internationell konkurrens från riktigt stora aktörer (som ett exempel Vanguard och deras ETFer).

Sammanfattande observationer

Myten om bristen på konkurrens är åtminstone delvis överdriven. Spelet sker idag på en bredare marknad med flera olika aktörer, vilket måste vägas in.

Retail finance är ett långsiktigt spel. Både avseende att bygga upp en affär och att bygga kundförtroende.  Och det är tungt att vinna och ta tillbaka tappade marknadsandelar.

Värdet av en stark position är stort. Idag och för framtida tillväxtmöjligheter. Samtidigt är bredd en hedge mot produktförflyttningar och minskar i viss utsträckning risken.

Produktbredd har hittills gett trovärdighet även i kundperspektivet och möjligheten att upprätthålla starka egna kanaler till kunderna. Detta kan dock förändras i en ny konkurrenssituation, men hittills har ingen ”kundspelare” riktigt lyckats utmana storbankerna, även om aktörer som Avanza, Nordnet och låneförmedlarna påverkat marknaden på ett tydligt sätt.

Slutligen

Konkurrensen i framtiden kommer med stor sannolikhet se annorlunda ut än historiskt. Den fortsatta snabba digitaliseringen kommer driva större transparens och konkurrens. Framtiden är svårförutsägbar, men det är alltid bra att ha fakta på bordet, en kunskap om var man verkligen står och hur man kommit dit.

Trinovos positionsrapport är en del av vår löpande analys av retail finance världens utveckling och lönsamhet. Rapporten är bredare och djupare än vad som presenterats här. Om ni är intresserade av att ta del av detta. Hör av er. Det finns också möjlighet att göra individuella anpassningar av informationen för att illustrera ”din” banks utveckling.

Vi är också mycket intresserade av att få in kommentarer.

Om ni tror andra kan vara intresserade, dela gärna denna brief.

Författare

thomas-round.png

Tomas Dahlqvist
tomas.dahlqvist@trinovo.se
070-5438252

 

*Omfattar: Svenska marknaden

  • Bankmarknad: Inlåning och utlåning hushåll och företag
  • Försäkrings- pensionsmarknad: Kapitalförsäkring, Privat pensionsförsäkring, konkurrensutsatt tjänstepension och PPM
  • Totalt fondsparande ingår fördelat på PPM, inom försäkringslösningar samt övrigt benämnt fritt fondsparande

Vår analys täcker t.ex. inte direkta intäkter från betalningsverksamhet, aktieförvaltning och finansiering av företag vid sidan av lån.

Följande aktörer har följts: Swedbank+Sparbanker, SEB, SEB och Nordea Danske, SBAB, LF, Skandia, Sparbankerna, SPP, AMF, Folksam, AP7

Källor: SCB, Svensk Försäkring, FI, Fondbolagens Förening, Trinovo analys

Begränsade korrigeringar har genomförts avseende konkurrensutsatt tjänstepension 2016

Trinovo Insights

Publicerat av Trinovo Insights

Trinovo Insights bedriver nyhetsbrev med insikter inom IT-management och Retail Finance som utkommer ca 3 gånger per år vardera. Lämna din mailadress så håller vi dig uppdaterad när vi publicerar något nytt. Vi spammar inte, vi lovar.

Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights